Verslag bestuursverg. 3 mei

Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Waarover vergadert het bestuur van Stad en Ambt?


In de vergadering van 3 mei j.l. kwam o.a. het volgende aan de orde:

  • Het bestuur is bezig met het vastleggen van de geschiedenis van het Pand Schaap (Wierdensestraat).

  • Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij de afscheidsreceptie van Jan Kamst (St. Joseph). Zijn verzoek was om in plaats van cadeaus een gift mee te nemen voor Stadsherstel. De opbrengst was € 2.000,-. Jan Kamst staat open voor een interview voor Stad en Ambt.

  • Na verslag door de kascommissie, verleent het bestuur de penningmeester décharge voor het gevoerde financiële beleid in 2017.

  • Besloten is om een nieuwe moderne website te laten maken, die voldoet aan alle eisen m.b.t. veiligheid en privacy.

  • De lezingen voor het volgende seizoen beginnen vorm aan te nemen.

  • De stichting heeft een mooie rol gespeeld bij de onthulling van de plaquette Bijl de Vroe. Die inspanningen leveren ons waarschijnlijk een donatie op. Het bestuur gaat kijken of we een specifiek doel voor deze donatie kunnen vinden.

  • Discussie over het al dan niet namens de Historische Kring leggen van een krans bij de dodenherdenking. Hierover zal begin volgend jaar verder worden gepraat.

  • De secretaris is tevens functionaris gegevensbescherming voor de stichting in het kader van de nieuwe privacywet. Op de website zal worden gemeld hoe de stichting met data van haar donateurs omgaat. 
  • Volgende vergadering: 14 juni