Bestuursverg. 18 april

Bestuursverg. 18 april

 • De ANBI-status is binnen: de stichting heeft nu officiëel een ANBI- (en zelfs Culturele) ANBIstatus. Dank aan de penningmeester voor de genomen acties.
 • In mei komt er op verzoek van de bibliotheek een mini-expositie “creatief met vilt” in de vitrines op de 4e etage. Daarna volgt een mini-expositie over het thema “kinderboekenweek/vervoer”. Volgend jaar is en een mini-expositie “Waterweg terug” uit het archief van Ben Harsta.
 • De kascommissie is op 20/3 bij elkaar geweest: aan de penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid over 2018.
 • Er wordt hard gewerkt aan het inventariseren van het archief van Stad en Ambt en de twee voorgangers (wat hebben we, waar ligt het).
 • Er is contact geweest met de Kunsthal. We zouden daar ook een lezing kunnen houden. Genoemde onderwerpen: erfgoednota, dag van de cultuur, kunst in Almelo tussen de twee wereldoorlogen. Dit idee zal verder worden uitgewerkt.
 • Er is namens bestuur en donateurs een condoleance-advertentie geplaatst na het overlijden van Jan van Kooij. Dit is door de familie erg op prijs gesteld.
 • Uitreiking Mans Kapbaargprijs op 19/9 – wethouder Jan Martin van Rees zal de prijs uitreiken.
 • Invulling vacature bestuur Historische Kring: Loes Heij is benaderd en zij is bereid de vacature in te vullen. Aanwezigen gaan unaniem accoord met haar benoeming. Zij zal dan in de juni-vergadering aanwezig zijn.
 • De juni-vergadering is ook de laatste vergadering waarop Hans Holtmann aanwezig zal zijn.
 • Follow-up Erfgoednota. Er is gesproken over het vormen van een platform Erfgoed. Op 22 mei is de tweede bijeenkomst. De gemeente zorgt ervoor dat het eenmalig bedrag van 80.000 euro niet eind 2019 terugvloeit, maar kan meelopen naar 2020. Er wordt een commissie gevormd waarvan o.a. Stadsherstel en HKA vast lid zijn. De organisatie van open monumentendag op 14/9 wordt hier ook besproken.
 • Volgende vergadering: 6 juni.

Word donateur