Notulen bestuursvergadering 19-1-2023

Notulen bestuursvergadering 19-1-2023

Waarover vergadert het bestuur van Stad en Ambt?

 1.   Dankbrief ontvangen voor onze bijdrage aan de Stolpersteine.
 2.   In maart wordt een team samengesteld om het 25-jarige jubileum van de stichting en de uitreiking van de Mans Kapbaargprijs voor te bereiden.
 3.   Er is een ‘Notitie Actieve(re) HKA’ opgesteld om te bekijken of de Stichting haar activiteiten moet/wil uitbreiden. Dat zou dan in bijv. een projectvorm moeten gebeuren. Met projecten zou de Stichting zich nog meer moeten richten op inwoners/bedrijven van Almelo. Doel is te zorgen voor toename van kennis van de historie van Almelo. Bij een projectgroep kunnen ook donateurs betrokken worden. Donateurs benaderen met een verzoek om ideeën. We gaan de notitie gebruiken als Leidraad en deze 1x per jaar evalueren samen met het jaarplan.
 4.   Concept beleidsplan 2023-2026 is opgesteld. Hieraan toevoegen ‘voorbereidingen 25-jarig bestaan in 2024 en ‘voorbereiding uitreiking Mans Kapbaargprijs in 2024’
 5.   De complimenten voor het jaarverslag zijn unaniem. Het jaarverslag wordt vastgesteld en door de bestuursleden getekend. Kascontrole is inmiddels ook gebeurd.
 6.   Het jaarverslag t.b.v. ANBI wordt goedgekeurd.
  De ANBI gegevens zullen geactualiseerd op de website worden geplaatst.
 7.   Donateursbrief wordt besproken. Deze zal begin februari worden verzonden.
 8.   Het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bibliotheek heeft inmiddels plaatsgevonden.
 9.   Aan de Stichting is een nalatenschap van Gerard Olthof aangeboden.
 10.   Verzoek om het boek over de historie van de familie Hofkes aan te schaffen. Dit is akkoord.
 11.   We zijn tevreden over de opkomst op de Kuieravond, iedereen was blij met het grenspaaltje.
 12.   Lezingen
  De lezing op 8 februari door Peter v.d. Molen gaat niet door, misschien in november/december.
  Nu is een lezing door Cees Hoogendijk over ‘De IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog’.
  15 maart lezing door Nico Spit over ‘Oude Twentse wegen in Oost Nederland’
  19 april de film van Jan van der Geest ‘Kanaal Almelo Nordhorn’
  11 mei Excursie naar Veenhuizen. De bus is geregeld
 13.   Project Stadspoorten.
  De Noordpoort moet voor 1 april 2023 worden voltooid. T.z.t. zal een cateraar worden ingeschakeld voor de opening (ter plekke). Daarna moet e.e.a. nog administratief worden afgehandeld.
 14.   Samenwerking TCV.
  Op 17 januari jl. is een overleg geweest. Er is afgesproken dat de samenwerking beperkt wordt tot deelname aan onze excursie als er voldoende plaats is. Het max. voor de excursie op 40 personen houden.
 15.   Waterputten
  Stand van zaken: de inventarisatie van wat er aan putten over was is enthousiast ontvangen. Onze stichting kan fungeren als verbinder met bijv. een subsidieverlener en deskundigen die helpen bij het herstel. Evt. een project van maken/een projectaanvraag indienen gezamenlijk met de eigenaren.
 16.   Schuilkelder NS.
  Gesprek met NS gehad; zij zijn akkoord met 5x openstellen per jaar, waarvan een keer de Monumentendag is.
 17.   Het Bevrijdingsmonument wordt verplaatst naar het busstation Wierdensestraat. Voorgesteld wordt dit plein Bevrijdingsplein te noemen. Er zal door het bestuur een brief worden gestuurd naar de Gemeente om dit voor te stellen.
 18.  Twentse Postweg, fietsroute.
  De subsidie is toegekend. Wordt vervolgd.
 19.   Volgende vergadering: 2 maart 2023

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur