Platform Cultureel Erfgoed Almelo

Platform Cultureel Erfgoed Almelo

 

Mei 2019 is het Platform Cultureel Erfgoed Almelo (PCEA) opgericht.

Het platform kent op dit moment de volgende leden: Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo, Stichting Stadsherstel, Stichting Hofkeshuis, Stichting Het Wevershuisje, Stichting Museum voor Heemkunde / Stadsmuseum, Stichting Windkorenmolen De Hoop, Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo, Stichting tot Behoud Monumentale Tribune Heracles, Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein Almelo, Stichting Twentse Erven, Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo, Het Cuypersgenootschap, Heemschut Overijssel, Stichting Almelo Promotie, Almelo Parkstad, Het Oversticht.

Het gaat hierbij om erfgoedorganisaties, waarvan de doelstelling geheel of ten dele betrekking heeft op cultureel erfgoed. Van de leden wordt verwacht dat zij, naast het eigen belang, ook oog hebben voor het algemene erfgoed belang.
Het PCEA voert, in samenwerking met de gemeente Almelo, de erfgoednota “Zichtbaar Verleden” uit, die begin 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld en waarvoor de gemeente tot en met 2022 ook middelen (incidenteel en structureel) beschikbaar heeft gesteld.
Het PCEA vergadert 1 keer per kwartaal. De Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo wordt vertegenwoordigd door Theo van Rijmenam en Harry Koop.

Onder het PCEA hangt de Erfgoedcommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering. Dit heeft o.m. betrekking op het beoordelen/doorgeleiden van erfgoedinitiatieven naar het PCEA en een verplichte adviserende rol richting de gemeente Almelo ten aanzien van beleidspunten die betrekking hebben op cultureel erfgoed en verder op de concrete aanwending van gelden uit het erfgoedbudget.
Momenteel maken de volgende leden van het PCEA deel uit van deze commissie: de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo, de Stichting Stadsherstel Almelo, de Stichting Vrienden van het Stadscarillon Almelo en het Stadsmuseum.
Bekijk de eigen website

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur