Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Beste donateurs en partners, vertegenwoordigers van andere erfgoedorganisaties, andere genodigden en verdere belangstellenden,
Ik heet u allen van harte welkom op onze jaarlijkse kuieravond, waar ook de nieuwjaarsreceptie deel van uitmaakt en uiteraard wens ik u en de uwen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

Het programma voor vanavond ziet als volgt uit:
*allereerst wil ik u kort graag meenemen in de activiteiten en plannen van de Historische Kring in 2019;
*daarna is er een pitch van Wanda Roskam, landschapsarchitecte en stedebouwkundige bij de gemeente Almelo over de binnenstad;
*vervolgens zal Wim Noordik, onze gewaardeerde penningmeester, onze nieuwe website presenteren;
*daarna is het even wachten op de komst van Thomasvaer en Pieternel, die zullen terugkijken op het voorbije jaar 2018;
*waarna het de hoogste tijd is voor de nieuwjaarsborrel, al dan niet alcoholvrij, en alle ruimte om met elkaar verder te praten.

Maar nu eerst wat kunt u verwachten van onze Kring in dit jaar?
Laat ik beginnen met het vertrouwde. Sowieso nog een lezing op 13 februari van Hans de Gruil, die als titel heeft “planning en aanleg van kanalen in Twente” en een filmavond op 13 maart. Verder is er de jaarlijkse excursie in mei waarover u nog nader zult horen, maar er is meer.

Als bestuur willen dit jaar het accent veel meer leggen op het vergroten van de betrokkenheid van de donateurs, die ik eigenlijk liever onze leden wil noemen, ik kom daar zo nader op terug.
Daarnaast valt er nog het nodige te verdienen als het gaat om de samenwerking met collega erfgoedorganisaties en niet te vergeten de gemeente Almelo.
Een belangrijke basis kan hiervoor de uitvoering van de erfgoednota van de gemeente zijn. Deze heeft als titel “zichtbaar verleden” en de gemeenteraad heeft er onlangs ook incidentele en structurele middelen bijgelegd.
Op 7 februari gaan we – en bedoel ik de gemeente Almelo en alle erfgoedorganisaties die ook betrokken waren bij de totstandkoming van de nota – het daar uitgebreid over hebben.
De 3 centrale thema’s zijn Benutten, Beleven en Beschermen. Als Historische Kring zijn we, samen met Stadsherstel, bij de voorbereiding hiervan betrokken.
We zijn als bestuur bezig om ook beleidsmatig wat verder naar de toekomst te kijken. Een plan daartoe is in concept gereed en dat moet ons ook helpen de ANBI status te verwerven.
Verder staat dit jaar ook in het teken van de 5 jaarlijkse Mans Kapbaargprijs. De uitreiking zal op 19 september a.s. plaatsvinden door de wethouder voor Cultuur, Jan Martin van Rees.
Ik sprak zo even over de wens, zo u wilt van noodzaak, van een grotere betrokkenheid van onze donateurs. Als bestuur willen daar serieus meer inhoud aan geven en daar zijn 2 belangrijke redenen voor:
*ten 1e het versterken van het gevoel dat u als donateurs, naast uw jaarlijkse financiële bijdrage, ook op andere wijze kunt bijdragen aan de instandhouding van het erfgoed in deze gemeente. En daarbij gaat het naast gebouwen in de stad ook om de waarde van landschappen en archeologie. Wist u trouwens dat Almelo bijna 80 rijksmonumenten en zo’n 100 gemeentelijke monumenten kent.
*ten 2e gaat het om het vergroten van de aantrekkelijkheid om donateur te willen worden in verschillende leeftijdscategorieën. Dat is ook van belang omdat ook de HK niet ontkomt aan de gevolgen van (dubbele) vergrijzing.
Meer betrokkenheid leidt hopelijk tot meer meedoen.
Als bestuur kunnen en willen we het niet alleen. Ik wil u uitnodigen om mee te doen aan activiteiten van onze Kring, zoals het voorbereiden van lezingen en de jaarlijkse excursie, het mee willen denken over het belang van erfgoed, ik noemde in dat verband al de bijeenkomst van 7 februari a.s. die zeker een vervolg zal krijgen. Maar ook hoe kunnen we, in samenwerking met andere erfgoedorganisaties, onze krachten bundelen, bijvoorbeeld in het kader van het komende thema 75 jaar vrijheid Overijssel dat het jaar 2019 en 2020 deels zal omvatten en dat raakt natuurlijk ook onze gemeente Almelo.

Het bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de Historische Kring kan op verschillende manieren, het meedoen aan een project, of het zitting willen nemen een commissie, het schrijven van een artikel, vrijwilligerswerk voor het Historisch Informatiepunt (HIP) en last but not least willen toe treden tot het bestuur, waar nu ieder geval 1 vacature is.

Ik hoop van ganser harte dat u mee wilt doen en dat kan ten slotte ook door het noemen van namen voor de Mans Kapbaargprijs, die ik eerder noemde. Daarvoor heeft u de tijd tot eind februari. Belangrijke criteria voor toekenning zijn o.m. : grote betrokkenheid bij de cultuur en historie van Almelo en grote verdiensten hebben op cultuurhistorisch terrein.
Ik realiseer mij dat ik u toch nog wel vraag op deze Kuieravond is en dat u daarover wilt nadenken, maar het is wel belangrijk voor de toekomst van de Historische Kring.

In de komende uitgave van ons prachtige blad kom ik er daarom ook nog op terug en ook zal het zichtbaar worden gemaakt op onze vernieuwde website. Ik hoop ten zeerste op uw medewerking om de Historische om samen verder tot bloei te brengen, wat ook ten goede zal komen aan onze stad.

Dit gezegd hebbende wil ik mij toespraak afsluiten met u allen nogmaals gezondheid en geluk voor dit jaar toe te wensen. Ik dank u wel.

Theo van Rijmenam
voorzitter Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Word donateur