Uit het HIP geklapt

Uit het HIP geklapt

Door Harry Koop, coördinator HIP

 

Herstel krantenknipselarchief

De in het voorjaar systematisch aangerichte vernielingen aan het krantenknipselarchief worden momenteel door personeel van de Bibliotheek zorgvuldig gerepareerd. Stapsgewijs worden hang- en dossiermappen weer voorzien van een nieuw label respectievelijk nieuwe ruiter.
Een viertal vrijwilligers bood zich destijds spontaan aan om direct te komen helpen repareren, maar de Bibliotheek gaf er de voorkeur aan dit in eigen beheer uit te voeren.
Tevens is inmiddels extra cameratoezicht bij het HIP geïnstalleerd. We vertrouwen erop dat hier een preventieve werking van uitgaat.

 

Recente schenkingen van privé verzamelingen

In de maanden juli en augustus hebben we bij het HIP diverse omvangrijke schenkingen mogen ontvangen. Zoals een doos met artefacten, verzetskranten e.d. uit WOII van mevr. A. Worp, een 19-tal ordners met documentatie over de infrastructurele veranderingen in Almelo gedurende de jaren 60, 70, en 90, van de heer H. Gerritsen en Almelose familiedocumentatie uit de eerste helft 20e eeuw van de heer Geerdink uit Goor. Van de hr. Hoekstra kregen we o.a. meerdere kerkelijke memorabilia.
Alle schenkers hebben inmiddels een persoonlijke bedankbrief van het bestuur ontvangen.

 

Henk Kroeze bij het HIP (2018)

Toezegging markante schenking

Het is algemeen bekend dat Henk Kroeze al sinds mensenheugenis bezig is met het verzamelen van bidprentjes. Uit het gehele land wordt Henk ook heden ten dage nog geregeld bestookt met honderden bidprentjes. Verzamelen en ruilen, dat is al meer dan 40 jaar Henks motto sinds hij als jongeman donateur van de Historische Kring – toen nog Stad & Ambt geheten – werd.
Ondertussen had Henk zijn verzameldomein in de loop der jaren uitgebreid met foto’s, boeken en tijdschriften met betrekking op Almelo. Naderhand geraakten bij hem thuis slaapkamers, schuur en garage voller en voller en puilden ten langen leste uit.
Inmiddels is Henk op een leeftijd aangeland waarop het verzamelen en bewaren hem een beetje te veel wordt. Aangezien zijn (klein)kinderen nauwelijks of geen belangstelling tonen voor (O)pa’s verzameling, ging Henk eens nadenken over een toekomstige bestemming voor de historisch waardevolle delen uit zijn privéverzameling.
Zoals eerder geschreven, Henk droeg al ruim 40 jaar de Stichting Historische Kring Stad enAmbt Almelo meer dan een warm hart toe. Hij is ook al ruim 15 jaar als vrijwilliger (‘chef bidprentjes’) wekelijks te vinden bij het HIP (en haar voorganger de Librije).
Vandaar dat Henk onlangs tot de slotsom kwam om uit zijn immense verzameling die fotoalbums, boeken en tijdschriften die relevant zijn voor de historie van Almelo te zijner tijd aan het HIP te gaan schenken. Zijn schenking met de ‘warme hand’ wordt alvast in dank tegemoet gezien.
Op voorhand is Henk al aan het ‘ontzamelen’ geslagen en brengt al geruime tijd wekelijks enkele documenten, als ‘voorschot’ op zijn toekomstige schenking, mee naar het HIP. Menig waardevol boekenexemplaar is al aan de collectie van het HIP-archief toegevoegd. Binnen het HIP wordt naarstig gezocht naar opslagruimte hiervoor. Het is en blijft in de Bibliotheek woekeren met de beschikbare ruimte.
Bij deze wil het bestuur Henk haar erkentelijkheid betuigen en dank zeggen voor zijn bij leven kenbaar gemaakte voornemen tot het te zijner tijd schenken van een deel van zijn historische privéverzameling.

 

‘Ontzamelen’ van archief

 HIP – 4e verdieping bibliotheek

Al enkele jaren zijn we bij het HIP bezig met een omvangrijk inventarisatie-project om ons archief te ordenen onder het motto ’Wat hebben we en waar is het te vinden?’
Welnu, het archiefgedeelte op de 4e verdieping – drie archiefkasten en vier ladekasten vol – is nagenoeg op orde. Dit jaar wordt de laatste hand gelegd aan de etikettering ervan.
Echter hierbij kwamen we tot de ontdekking dat we ook een aanzienlijk aantal documenten bezitten die betrekking hebben op de geschiedenis van de regio en aangezien we met beperkte opbergruimtecapaciteit te maken hebben, besloten we om deze documenten aan onze omringende en bevriende historische kringen te schenken.
Dit zorgvuldig zoeken naar een adequate bestemming voor overtolligmateriaal wordt ‘ontzamelen’ genoemd en heeft dus niets met ‘weggooien’ uit te staan.
We specialiseren ons voortaan nog meer op de historie van Almelo en hebben daar onze handen en kasten al (bijna) vol aan.
In 2019 gaan we het depotgedeelte van het archief in de kelder van de Bibliotheek op orde brengen.

 

Mini-expositie

In nauwe samenwerking met de Bibliotheek en het Stadsmuseum trachten we om de 2 à 3 maanden in de vitrines bij het HIP een kleine expositie over een actueel cultuurhistorisch onderwerp in te richten. Het geheel draagt bij aan de sfeer en vestigt de aandacht op de aanwezigheid van het HIP op de 4e verdieping van de Almelose bibliotheek.

 

Word donateur